El lector de La Vanguardia, Salvador Ramon, en una carta al director, denuncia que "el passat 2 de desembre vam passar tot el dia a Port Aventura" on "tant a l'entrada del pàrquing com a la taquilla de venda d'entrades, a informació, en una parada on maquillaven les criatures, a les entrades de les atraccions, preguntant horaris, a les botigues, als bars, comprant un gelat, a les paradetes de fira, ningú no em va voler respondre en la meva llengua".

"S'hi negaven sistemàticament. Fa més de deu anys que cada any hi anem, i no hi tornarem més fins que l'empresa no respecti la terra que l'ha acollida i el poble que li dóna menjar", afegeix.

Per la seva banda, el cap de premsa i relacions de Port Aventura, Oriol Garcia, assegura que "l'atenció adequada en català és una prioritat per a nosaltres. Des de fa anys, Port Aventura té una política de contractació que dóna prioritat als professionals de la província de Tarragona, cosa que assegura que la majoria de treballadors sigui bilingüe català-castellà per donar una bona atenció als visitants".

"Atès el creixent nombre de visites internacionals (actualment, un terç del total), també és necessari incorporar a l'equip persones que dominin una o més llengües estrangeres, com el francès, l'anglès o el rus. Sovint costa trobar persones que dominin al mateix temps el rus (per exemple) i el català. No podem descartar, doncs, que durant la visita al parc trobin algun treballador que no els pugui atendre en català, però en són l'excepció", indiquen.

"Evidentment, el que sí que podem garantir és que cap treballador bilingüe no es pot negar a canviar de llengua si un client així ho demana. Dit això, lamentem que l'atenció rebuda no hagi estat l'esperada", conclou.

 

Traducido con el traductor de Google:

El lector de La Vanguardia, Salvador Ramón, en una carta al director, denuncia que "el pasado 2 de diciembre pasamos todo el día en Port Aventura" donde "tanto a la entradadel parking como en la taquilla de venta de entradas , a información, en un puesto dondemaquillaban las criaturas, a las entradas de las atracciones, preguntando horarios, en las tiendas, los bares, comprando un helado, en los puestos de feria, nadie me quiso responder en mi lengua ".

"Se negaban sistemáticamente. Hace más de diez años que cada año vamos, y novolveremos más hasta que la empresa no respete la tierra que la ha acogida y el pueblo que le da de comer", añade.

Por su parte, el jefe de prensa y relaciones de Port Aventura, Oriol García, asegura que"la atención adecuada en catalán es una prioridad para nosotros. Desde hace años, Port Aventura tiene una política de contratación que da prioridad a los profesionales de laprovincia de Tarragona, lo que asegura que la mayoría de trabajadores sea bilingüe catalán-castellano para dar una buena atención a los visitantes ".

"Dado el creciente número de visitas internacionales (actualmente, un tercio del total),también es necesario incorporar al equipo personas que dominen una o más lenguasextranjeras, como el francés, el inglés o el ruso. A menudo cuesta encontrar personas quedominen al mismo tiempo el ruso (por ejemplo) y el catalán. no podemos descartar, pues, que durante la visita al parque encuentren algún trabajador que no pueda atender en catalán, pero son la excepción ", indican.

"Evidentemente, lo que sí podemos garantizar es que ningún trabajador bilingüe no se puede negar a cambiar de lengua si un cliente así lo solicita. Dicho esto, lamentamos que la atención recibida no haya sido la esperada", concluye.

0